Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu
obchodní společnosti:

 

Firma: Lano Meble

            Cezary Siwik

Sídlo:  Tyble 43C

           98-420 Sokolniki

           Polsko

DIČ:    PL 619-001-35-51

IČO:    100363308

 

Poskytovatel online platebních služeb je Blue Media S.A.

Płatności Shoper 

§1 Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) shora jmenovaného prodávajícího (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese www.lanonabytek.cz.

Kupující je povinen se seznámit s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, přičemž uzavření kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se s všeobecnými obchodními podmínkami před uzavřením kupní smlouvy seznámil
a s těmito všeobecnými obchodními podmínkami souhlasí.

2. Předmětem činnosti je prodej nábytku. Všechno zboží nabízené na stránce internetového obchodu je zcela nové.

3. Vymezení pojmů:

Prodávající – vlastníkem internetového obchodu je společnost Lano Meble Cezary Siwik se sídlem v: Tyble 43C 98-420 Sokolniki, Polsko

Internetový obchodonline obchod umístěný na internetové adrese lanonabytek.cz, prostřednictvím něhož Prodávající prodává a dodává svoje Zboží,

Zboží – movitá věc, která je nabízena ke koupi v Internetovém obchodu.

Kupující – dospělá fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, která je způsobilá vykonávat právní úkony, nakupovat s Prodávajícím přímo související s její podnikatelskou nebo profesní činností.

Spotřebitelkaždý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

4. Kupující může Prodávajícího kontaktovat na adrese sídla Prodávajícího:

Tyble 43C 98-420 Sokolniki, Polsko, na telefonním čísle +420739330566, prostřednictvím emailu: office@lanonabytek.cz nebo kontaktních údajů umístěných v sekci Kontakt na stránce www.lanonabytek.cz

5. Prodávající prohlašuje, že je plátcem DPH.

 

§2 Obecné podmínky pro používání Obchodu

1. Nabídky jsou platné pouze pro zákazníky s doručovací adresou v rámci České republiky. Objednávka se uzavírá v českém jazyce.

2. Kupující se registruje na webovém rozhraní. Prostřednictvím uživatelského účtu lze objednávat zboží, spravovat objednávky, psát komentáře a provádět další úkony, pokud webové rozhraní takové úkony umožňuje. Uživatelské jméno a heslo volí Kupující sám a je povinen zajistit, že se o nich nedozví třetí osoby. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.

3. Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě jsou vyjádřeny v českých korunách (CZK) a zahrnují DPH. Cena uvedená u každého výrobku je závazná v okamžiku odeslání objednávky. K cenám objednaných produktů se připočítají náklady na doručení objednávky. Doplnění nákladů na dodání bude provedeno v okamžiku objednávání zboží.

4. Informace o Zboží poskytovaného na webových stránkách Obchodu, zejména jeho popis, technické a funkční parametry a ceny, mají pouze informativní charakter a představují pozvání k uzavření smlouvy, nikoliv nabídku.

5. Prodávající si dále vyhrazuje právo rozdílu v rozměrech u čalouněného nábytku v rámci tolerance +/- 5 cm.

6. Prodávající má právo vystavit fakturu (daňový doklad) po splnění předmětu Kupní smlouvy/objednávky.

7. Zákazník je povinen používat webové stránky obchodu v souladu se zákonem a s respektováním osobních
a autorských práv a duševního vlastnictví obchodu a třetích stran.

8. Prodávající může zbavit Kupujícího práva k využívání Internetovému obchodu a také omezit přístup k části nebo celku jeho dat obsažených v Internetovém obchodu s okamžitým účinkem v případě porušení těchto obchodních podmínek a zvláště pak pokud Kupující:

 • poskytl během registrace nepravdivé, nepřesné nebo neaktuální údaje a uvedl tak v omyl třetí osoby nebo porušil jejich práva,
 • prostřednictvím Internetového obchodu porušil osobnostní práva třetích osob,
 • dopustil se jiného jednání, které bylo Prodávajícím shledáno jako v rozporu s platnými právními předpisy nebo všeobecnými podmínkami využívání sítě internet nebo jako jednání působící škodu zájmům Prodávajícího.

 

§3 Objednávka

1. Učinit objednávku je možné prostřednictvím:

 • online prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře) na lanonabytek.cz
 • e-mailu na adresu office@lanonabytek.cz
 • telefonicky na tel: +420739330566

Takto učiněná objednávka musí splňovat určité minimální náležitosti a obsahovat určité nezbytné údaje pro řádné vystavení dokladů a rychlé doručení skutečně požadovaného zboží k zákazníkovi.

2. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů (označených *) v objednávkovém formuláři (jméno, příjmení, fakturační a dodací adresa, telefonní číslo a emailová adresa) a potvrzení Kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

3. Závazné potvrzení objednávky zašle Prodávající na e-mailovou adresu Kupujícího (uvedenou Kupujícím
v objednávkovém formuláři) nejpozději do 2. pracovního dne ode dne doručení řádně provedené a platné objednávky.

4. Kupující může měnit nebo zrušit objednávku, dokud není Kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky Prodávajícím.

5. V případě, že Kupující zadal chybné nebo neúplné kontaktní údaje (např. telefonní číslo nebo email),
v důsledku čehož mu potvrzení Objednávky nemůže být doručeno, je Prodávající oprávněn Objednávku stornovat do 3 pracovních dní.

6. Objednávka je závazná. Kupující se na základě Kupní smlouvy zavazuje Zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu.

 

§4 Lhůta pro vyřízení objednávky

1. V zájmu zajištění spokojenosti zákazníků se Prodávající vynasnaží zajistit, aby nabídka obchodu byla pravidelně aktualizovaná a zboží obsažené v nabídce bylo skladem.

2. Dodací lhůta je 21 pracovních dnů. U platby dobírkou začíná dodací lhůta běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek dodací lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.

3. Ve výjimečných případech, nebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn.

4. V případě, že si dodávka zboží žádá delší čas dodání (více než 25 pracovních dní), bude Kupující o termínu dodání objednaného zboží informován individuálně emailem nebo telefonicky. V případě, že zboží nebude dlouhodobě na skladě, má Prodávající právo odstoupit od Kupní smlouvy.

 

§5 Dodací podmínky

1. Ceny uvedené na internetových stránkách jsou platné v okamžiku objednání, Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen v případě prezentační chyby či v případě změny peněžního kurzu nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

2. Zboží je doručeno na adresu dodání uvedenou v objednávce k prvním vchodovým dveřím, pokud to podmínky dovolují.

3. Zásilka by měla být doručena Kupujícímu následující pracovní den po dni, kdy byla zaslána Prodávajícím.

4. Pokud si jako způsob platby vybral Kupující bankovní převod, bude zboží odesláno až po připsání platby na účet Prodávajícího.

5. UPOZORNĚNÍ! Výnos, montáž a dekorace na zboží nejsou součástí kupní ceny.

6. Zboží je dodáváno od pondělí do soboty od 6:00 do 23:00.

 

§6 Platební podmínky

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce;

bankovním převodem na účet Prodávajícího:
Lano Meble Cezary Siwik Tyble 43C, 98-420 Sokolniki
Banka: PKO BP Bank Polski
IBAN: PL29 1020 4564 0000 5802 0362 0192
BIC: BPKOPLPW

2. Platby budou Kupujícímu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jakým byla uhrazena kupní cena a související náklady Kupujícím, pokud Kupující výslovně nesouhlasil s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

 

§7 Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

2. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má Kupující právo tuto vadu u Prodávajícího reklamovat. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je výrobek vyroben, v důsledku jakéhokoliv poškození spotřebitelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

3. Kupující může uplatnit reklamaci:

a) osobně v sídle společnosti Prodávajícího na: Tyble 43C 98-420 Sokolniki, Polsko

b) poštou na korespondenční adresu Prodávajícího: Tyble 43C, 98-420 Sokolniki, Polsko

c) e-mailem na adresu: office@lanonabytek.cz

Je-li nutno údaje nebo informace uvedené v reklamaci doplnit, Prodávající před přezkoumáním reklamace požádá Kupujícího o jejich doplnění.

4. Reklamace by měla obsahovat:

a) kontaktní údaje Kupujícího (jméno, příjmení, adresu umožňující kontakt s Kupujícím) – to usnadní a urychlí vyřízení stížnosti ze strany prodávajícího.

b) informace a okolnosti související s předmětem stížností, zejména typ a datum vyskytnutí se vady;

Pokud Kupující neprokáže dodací list, fakturu nebo pokladní stvrzenku, nebude reklamace uznána.

5. Prodejce posoudí reklamaci ve lhůtě 30 dnů od data jejího přijetí ve správném tvaru. Odpověď na reklamaci je odeslána na uvedený email Kupujícího nebo poštou na adresu.

6. Pokud Kupující-Spotřebitel požádal o výměnu zboží za nové nebo o odstranění vady zboží nebo požádal namísto opravy o přiměřenou slevu, a Prodávající na tuto žádost neodpověděl do 30 dnů, má se za to, že tato žádost považována za oprávněnou.

7. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

8. Reklamované zboží zašle Kupující přímo Prodávajícímu. Prodávající je oprávněn účtovat Kupujícímu náklady, které mu postupem Kupujícího vznikly. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od doručení zboží Prodávajícímu. Kupující je povinen zboží k přepravě Prodávajícímu zabalit do vhodného obalu tak, aby bylo zajištěno, že nedojde k jeho poškození.

9. Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Zákazníkem. Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

10. Prodávající neodpovídá za chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky ani za škody způsobené neoprávněným odmítnutím převzetí zboží. V takovém případě nese veškeré náklady spojené s vrácením zboží Kupující.

11. Kupující je povinen vytknout vady zboží Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost zboží prohlédnout. Kupující je povinen si při převzetí zboží, zboží prohlédnout a zkontrolovat kompletnost dodaného zboží a příslušných dokladů (daňový doklad - faktura).

12. Pokud se zboží doručuje kurýrní službou je Kupující povinen na místě převzetí zkontrolovat, zda je poškozený obal zásilky. V případě poškozeného obalu zásilky a podezření, že zboží může být stejně poškozen, sepište přímo s řidičem přepravní společnosti protokol o zjištěných vadách např. pro poškození obalu zboží, mechanické poškození zboží, nebo nekompletnost zásilky. Následně nás neprodleně kontaktujte s fotodokumentací mailem nebo telefonicky.

13. V případě pochybností o stavu obalu nebo zásilky máte možnost zásilku odmítnout. Pokud zásilku převezmete a zjistíte poškození, či ztrátu obsahu později, nemůžeme již vstoupit do případného reklamačního řízení mezi Vámi a doručovací společností. Na pozdější reklamace nemůžeme brát zřetel.

 

§8 Záruka

1. Kupující má právo uplatnit u Prodávajícího záruku jen na zboží, které u něj zakoupil a které vykazuje v zákonem dané lhůtě 24 měsíců vady, zaviněné prodávajícím. Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím.

2. Reklamace Kupujícího včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Volba způsobu opravy závisí na rozhodnutí Prodávajícího.

3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu v plné výši.

4. Pokud Kupující nahlásí vadu zboží v rámci záruky, Prodávající zboží vyzvedne na své náklady nebo opraví zboží v místě, kde je zboží. Prodávající volí způsob odstranění vady a místo opravy.

5. Neoznámil-li kupující vadu věci včas a to do 14-ti dnů od dodání zboží, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

6. Vady zboží musí být oznámeny v záruční době, a to do 14 dnů od okamžiku, kdy byla vada zjištěna. Oznámení vady je Kupující povinen provést zasláním e-mailu na adresu office@lanonabytek.cz nebo písemně na korespondenční adresu Prodávajícího. Oznámení by mělo zahrnovat kontaktní údaje Kupujícího (jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo), doklad o zakoupení zboží, popis stížností.

7. Záruka poskytnutá na zboží nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva spotřebitele vyplývající z kupní smlouvy.

8. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

9. Záruka se nevztahuje na změny barev způsobené oxidací borovic a slunečním zářením. U bílého nábytku může dojít ke změně barvy způsobené přirozenou strukturou borovicového dřeva.

 

§9 Odstoupení od smlouvy

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího (např. jakýkoliv nábytek - jakýkoliv jiný rozměr než základní uvedený rozměr, atypické rozměry matrací (standardní matrace je 80x200, 90x200, 100x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200), čalouněný nábytek - pokud není výběr ze standardní nabídky látek hotových produktů atd.), nebo pro jeho osobu o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího office@lanonabytek.cz.

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto čl. všeobecných obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal, pokud se s Kupujícím nedohodl jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5. Kupující bere na vědomí, že nárok na úhradu škody vzniklé na vráceném zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující zároveň bere na vědomí, že nábytek, který byl smontován, nelze vrátit. Možnost vrácení se vztahuje pouze na zboží, které nenese známky montáže.

6. Prodávající společně s kupní cenou vrátí Kupujícímu i dopravné za dopravu zboží Kupujícímu, a to ve výši nejlevnějšího druhu dopravy uvedeného na e-shopu Prodávajícího ke dni objednávky. Náklady na dopravné zboží ze strany Kupujícího při odstoupení od smlouvy si Kupující hradí sám a není oprávněn požadovat jejich vrácení od Prodávajícího.

7. Ve všech případech odstoupení dle tohoto odstavce dále Kupující výslovně bere na vědomí, že platby za montáž či výnos nejsou součástí dopravného a nebudou Kupujícímu vráceny.

8. V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

9. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

§10 Ochrana osobních údajů

1. Správcem osobních údajů poskytnutých při registraci účtu nebo při zadávání objednávky (jméno, příjmení, adresa, místo doručení, telefonní číslo, email) je Lano Meble Cezary Siwik se sídlem v Tyble 43C 98-420 Sokolniki, Polsko.

2 Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s požadavkem zákonného zpracování (čl. 6 GDPR) na následujících právních základech:

 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy (provádění a zpracovávání objednávek) a její následné plnění (čl. 6 GDPR, odst. 1, písm. b);
 • osobní údaje jsou zpracovávány na základě právní povinnosti dané závazný právním předpisem (čl. 6 GDPR, odst. 1, písm. c);
 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů klientů (čl. 6 GDPR, odst. 1, písm. d);
 • osobní údaje jsou zpracovávány ke konkrétnímu účelu na základě souhlasu uděleného subjektem údajů
  (čl. 6 GDPR, odst. 1, písm. a), přičemž takový souhlas je vyjádřen v souladu s podmínkami stanovenými GDPR (čl. 7 a 4 – souhlas je doložitelný, informovaný, svobodný, srozumitelný a odvolatelný);

3. Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) nebo po celou dobu trvání našeho vzájemného obchodního vztahu a následně po dobu přiměřenou k ochraně našich práv, uplatnění nároků z vadného plnění či odpovědnosti za způsobenou škodu. Konkrétní doba zpracování vyplývá rovněž z účelu, pro který se konkrétní Vaše osobní údaje zpracovávají.

V případě udělení explicitního souhlasu budeme Vaše údaje zpracovávat po dobu uvedenou v tomto souhlasu (je-li v souhlasu konkrétní lhůta uvedena), resp. do doby odvolání Vašeho souhlasu. Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu (např. pro doložení skutečnosti, že jsme údaje zpracovávali se souhlasem či pro možnost obrany proti právním nárokům). Odvoláním souhlasu také není dotčeno předchozí zpracování osobních údajů, ke kterému došlo na základě dodatečně odvolaného souhlasu. Údaje získané v rámci registrace k určité naší službě, pokud je možné tuto službu využívat i bez Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, pak zpracováváme po dobu využívání registrované služby a dále obvykle 6-12 měsíců po jejím zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh.

4. Údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře, resp. získané v souvislosti se zasláním Vašeho dotazu sbíráme a ukládáme po dobu cca 6 měsíců od získání těchto údajů.
5. Osobní údaje poskytnuté za účelem zpracování a vyřízení objednávky budou uloženy po dobu:

 • v případě zřízení účtu v internetovém obchodě - po dobu 3 let od data poslední činnosti a uplynutí promlčecích lhůt pro nároky vyplývající z dokončených objednávek
 • pokud bude účet smazán, budou všechna data smazána, s výjimkou údajů nezbytných pro vyřizování reklamací a jakýchkoli nároků

 

Zákazník má právo:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu, resp. doplnění,
 • právo na výmaz,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů,
 • právo vznést námitku,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování
  s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.
 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně, včetně profilování pro marketingové účely.

Zákazník poskytuje správci osobní údaje ke zpracování zcela dobrovolně. Pokud ovšem zákazník neposkytne správci osobní údaje pro účely uzavření kupní smlouvy, vypracování nabídky, zaslání vzorků zdarma, popřípadě poradenství při nákupu, nemůže dojít k uzavření kupní smlouvy, popřípadě k poskytnutí služeb za uvedeným účelem. Právo na výmaz osobních údajů lze uplatnit až po uplynutí stanovené lhůty pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Zásady ochrany osobních údajů informují o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů uživatelů obchodu umístěného na elektronické adrese lanonabytek.cz (dále Obchod).

2. Odpovědným a zároveň správcem Vašich osobních údajů je Lano Meble Cezary Siwik se sídlem v Tyble 43C, 98-420 Sokolniki, Polsko, IČO: 100363308,
DIČ: 619-001-35-51

3. Webové stránky jsou autorským dílem a jsou předmětem ochrany autorského zákona.

4. Správce prohlašuje, že stránky obchodu respektují práva třetí strany, zejména, patentová a autorská práva, právo k ochranné známce, doplňková práva a právní ochranu designu; nešíří žádné texty obsahující politická, ideologická nebo náboženská vyjádření; nezveřejňují obsah, který je irelevantní, úmyslně nepravdivý, urážlivý, ponižující, pomlouvačný, morálně sporný, obscénní, pobuřující, rasistický, hanlivý nebo pornografický; při využití on-line nabídky neporušuje žádné jiné právní předpisy.

 

II. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zejména plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem či provedení opatření Správcem před uzavřením takové smlouvy. Mezi další důvody, proč Správce zpracovává Vaše osobní údaje je, možnost spravovat Vaše uživatelské účty k službám, umožnění poskytovat služby, o které jste projevili zájem, a dále z důvodu zajištění a zvyšování bezpečnosti.

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

 • zlepšování kvality služeb, vývoje nových produktů a služeb
 • provádění analýz a statistických měření
 • analýzy Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním potřebám
 • zasílání marketingových sdělení

III. Právo subjektů údajů

Máte právo požadovat od Správce přístup k Vašim osobním údajům
a informace, jaké údaje o vás zpracovává. Dále máte právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. V případě, že tak učiníte, Vaše údaje budou vymazány. Upozorňujeme, že výmaz se netýká osobních údajů, které Správce potřebuje pro splnění povinností udělených mu zákonem, nebo k ochraně svých oprávněných zájmů.

IV. Přístup třetích stran k údajům

1. Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou:

 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů;
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií (zejména IT služeb), které pro naše služby využíváme;
 • osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;
 • poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet);
 • inkasním agentury za účelem vymáhání či inkasa pohledávek naší společnosti;
 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;
 • provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu;
 • dalším poskytovatelům právních, administrativních a technických služeb, které využíváme pro zajištění plnění našich smluvních povinností vůči našim zákazníkům, uživatelům a obchodním partnerům.

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

 

V. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

VI. Vyloučení odpovědnosti

1. Obsah online nabídky: Správce nepřebírá odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Odpovědnost za škody uplatňované proti Správci za hmotné nebo nehmotné škody způsobené použitím nebo nepoužitím uvedených informací, resp. použitím chybných nebo neúplných informací, je v zásadě vyloučena, pokud Správce prokazatelně nezpůsobil škody úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti. Veškeré nabídky jsou nezávazné. Správce si výslovně vyhrazuje právo změnit, doplnit či smazat části stránek nebo celé stránky bez předchozího zvláštního upozornění anebo ukončit zcela či po určitou dobu jejich zveřejnění.

2. Odkazy a linky

V případě přímých nebo nepřímých odkazů na cizí internetové stránky („linky“), které se nacházejí mimo oblast odpovědnosti Správce, by bylo možné uplatnit odpovědnost pouze v případě, pokud by Správce znal jejich obsah a pokud by bylo technicky možné a myslitelné, že by mohl zabránit použití protiprávního obsahu. Správce tímto výslovně prohlašuje, že v okamžiku vložení odkazu na určité stránky nebyl na odkazovaných stránkách zjištěn žádný nezákonný obsah. Správce nemůže nijak ovlivnit aktuálnost a budoucí tvorbu, obsah a autorská práva na odkazovaných/propojených stránkách. Z toho důvodu tímto výslovně odmítá jakoukoliv odpovědnost za obsah na odkazovaných/propojených stránkách, který byl po vložení odkazu změněn. Toto prohlášení platí pro všechny linky a odkazy uvedené ve vlastní internetové nabídce a dále také pro veškerá sdělení v knihách hostů, diskuzních fórech a adresářích, které Správce založil. Za nezákonný, chybný nebo neúplný obsah a především za škody, které vznikly použitím nebo nedodržením informací zveřejněných takovým způsobem, ručí výhradně poskytovatel stránek, na něž link odkazuje, a nikoli ten, kdo pouze odkazuje na příslušné zveřejněné stránky.

 

VIII. Kontakt se správcem dat

V případě jakéhokoliv dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu
s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte adresu Správce nebo email: office@lanonabytek.cz

 

IX. Změny zásad ochrany osobních údajů

1. Správce údajů si vyhrazuje právo změnit či doplňovat tyto Zásady zpracování.

 

§11 Závěrečná ustanovení

1. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akcí Prodávajícího, prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky Kupujícího jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony a právními předpisy České republiky a Evropské unie a jsou zveřejněny na webové stránce: lanonabytek.cz.

2. Prodávající sděluje, že v případě jakýchkoliv sporů souvisejících s kupní smlouvou na objednané zboží prostřednictvím on-line obchodu může Kupující:

 • podat žaloby k příslušnému soudu
 • využít také proces pro mimosoudní řešení sporů v rámci ČOI - Českou obchodní inspekci (tzv. ADR z anglického: alternative dispute resolution).
 • využít mediační řízení mezi podnikatelem a spotřebitelem – zahájeno na žádost spotřebitele nebo z moci úřední a je bezplatné (s výjimkou nákladů na stanoviska odborníků), seznam vybraných spotřebitelských organizaci je dostup na webové stránce Ministerstva průmyslu a obchodu (https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/uzitecne-kontakty/kontakty-na-vybrane-spotrebitelske-organizace--5724/).

3. Kupující má také právo využít bezplatných služeb poskytovaných spotřebitelskými organizacemi, jako jsou Asociace občanských poraden (www.obcanskeporadny.cz) nebo Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace (www.asociace-sos.cz).

4. Tato nařízení vstupují v platnost dnem 25. prosince 2014 a vztahují se na všechny smlouvy uzavřené po vstupu tohoto nařízení v platnost.

5. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

nahoru
Subregion neexistuje
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper.pl