LANO | Dětské postele, patrové postele, nízké patrové postele

Pravidla soutěže „Váš sen o posteli LANO”

Váš sen o posteli LANO

  1. Úvodní ustanovení

 Pořadatelem soutěže „Váš sen o posteli LANO” (dále jen „Soutěž“) je společnost „LANO MEBLE” SIWIK CEZARY se sídlem Tyble 43C, 98-420 Sokolniki, Polsko (korespondenční adresa: Tyble 63a, 98-420 Sokolniki, Polsko), IČO: 100363308, DIČ: PL6190013551 (dále také jen „Pořadatel“). Facebook není pořadatelem Soutěže.

Sponzorem cen soutěže je Pořadatel.

Pořadatel vyhlašuje soutěž prostřednictvím příspěvku na sociální sítí Facebook (adres online: https://www.facebook.com).  Příspěvek věnovaný potřebám Soutěže bude umístěn na podstránce Pořadatele, tj. https://www.facebook.com/lano.cz na Facebooku.

Tato Pravidla upravují podmínky účasti v Soutěži, práva a povinnosti Pořadatele, Účastníků Soutěže a Výherců.

Soutěž probíhá v období od 3. ledna 2024. (od okamžiku umístění Příspěvku uvedeného v §1 odst. 3 Pravidel) do 7. ledna 2024. (23:59:59).

Soutěž je pořádána na území České republiky, za podmínek popsaných v těchto Pravidlech, v souladu s obecně platnými zákony.

Pořadatel prohlašuje, že Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook/Meta a nijak s ní nesouvisí. Údaje poskytnuté účastníky soutěže jsou informacemi poskytnutými Pořadateli, nikoli společnosti Facebook. Údaje získané Pořadatelem v souvislosti se Soutěží budou Pořadatelem použity pouze pro řádný průběh Soutěže. Subjektem výhradně odpovědným za vedení Soutěže je Pořadatel a každý Účastník Soutěže souhlasí s tím, že zprostí Facebook jakékoli odpovědnosti, která může vzniknout v souvislosti s pořádáním Soutěže.

 

  1. Podmínky účasti v Soutěži

Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům, s doručovací adresou na území České republiky, která je spotřebitelem ve smyslu § 419, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), s registrovaným profilem na Facebooku, která splní Soutěžní úkol a přijala obsah těchto Pravidel a souhlasila se zpracováním osobních údajů za účelem realizace této Soutěže. Souhlas je vyjádřen registrací k účasti v Soutěži způsobem stanoveným v těchto Pravidlech (dále jen: „Účastník“).

Účast v Soutěži je dobrovolná a bezplatná. Podmínkou účasti v Soutěži je splnění všech požadavků uvedených v §2 odst. 1 Pravidel.

Zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku jsou ze Soutěže vyloučeni. Osoby určené Pořadatelem k dohledu nad průběhem Soutěže, jakož i další osoby přímo podílející se na přípravě Soutěže, zaměstnanci jakýchkoliv reklamních agentur či subjektů spolupracujících s Pořadatelem, jakož i členové nejbližší rodiny těchto osob také se Soutěže nelze zúčastnit.

 

  1. Pravidla Soutěže 

Podmínkou účasti v Soutěži je řádné plnění Soutěžního úkolu dle ustanovení tohoto odstavce.

Soutěžní úkol spočívá v tom, že Účastník publikuje na Facebooku jako komentář pod soutěžním příspěvkem uvedeným v §1 odst. 3 Pravidel, odpověď na otázku „Která postel LANO je snem vašeho dítěte a proč?“ (dále jen: „Přihlášení do Soutěže“) v době plánovaného trvání Soutěže. (§1 odst. 5 Pravidel).

Přihlášení do Soutěže uvedené v §3 odst. 1 a 2 Pravidel může mít jakoukoliv podobu, kterou lze umístit na Facebook do komentáře pod příspěvkem a musí být v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

Datum a čas zveřejnění komentáře Účastníka pod příspěvkem týkajícím se Soutěže zaznamenává Facebook a je pro Organizátora i Účastníky Soutěže závazný.

Každý Účastník se může zúčastnit Soutěže splněním Soutěžního úkolu vícekrát, Účastník však nemůže vyhrát více než jednu cenu stanovenou v Soutěži.

Zapojením se do soutěže uděluje účastník pořadateli bezplatnou, nevýhradní licenci k úplnému nebo částečnému využití jeho soutěžního úkolu v následujících oblastech použití: Facebook, Instagram, www.lanomeble.pl na dobu 5 roky, bez územního omezení s možností jakékoliv úpravy obsahu obsaženého v Soutěžním Příspěvku zcela nebo zčásti. V souladu s podmínkami uvedenými v tomto odstavci uděluje Účastník Pořadateli souhlas s použitím své fotografie zaznamenané v Příspěvku, které zveřejnil.

Pořadatel soutěže je přislibujícím dle § 2884 občanského zákoníku. Předáním výhry Výherci nabývá Pořadatel vlastnická práva Výherce k obsahu obsaženému v Přihlášení do Soutěže, v následujících oblastech využití: záznam, včetně záznamu na hmotná IT média (včetně CD-ROMů, disket, DVD, magnetických pásek, magnetooptických médií), reprodukce pomocí zvláštní techniky, včetně reprodukce tiskem, uvedení na trh, ukládání do paměti počítače, použití na internetu nebo v jiných počítačových či ICT sítích, veřejné vystoupení nebo reprodukci, vysílání pomocí magnetických pásek a magnetooptických nosičů, vysílání přes satelit, souběžné a ucelené vysílání, vysílání jiné rozhlasové nebo televizní organizace, kino vysílání, vytváření a distribuce odvozených děl, použití v technologii UMTS a GPRS, úpravy, mimo jiné včetně: právo opravovat, upravovat, měnit a přizpůsobovat celek a jeho jednotlivé fragmenty, vystavování, uvádění na zboží nebo jeho obal a uvádění na trh takto označeného zboží nebo obalů, použití ve všech formách reklamy, vysílání přes kabelové nebo bezdrátové video nebo audio prostřednictvím pozemní stanice (také v kabelové síti nebo šifrované televizi), bezplatné užívání a využívání celého Přihlášení a jeho jednotlivých prvků pro propagační a reklamní účely.

Za převod autorských práv k obsahu Soutěžního Příspěvku nenáleží Účastníkovi kromě obdržené Výhry žádná další odměna. Pořadatel si vyhrazuje právo použít obsah Příspěvku bez uvedení jména a příjmení jeho autorů. Účastník souhlasí s tím, aby Pořadatel šířil obsah obsažený v Soutěžním příspěvku v jakékoli formě, včetně výkonu odvozených práv, a Pořadatel není povinen jej šířit či využívat.

Účastník prohlašuje, že má veškerá práva, zejména autorská práva k obsahu obsaženému v Soutěžním příspěvku a že jeho obsah neporušuje žádná práva, včetně autorských práv, práv průmyslového vlastnictví, obrazových práv nebo osobnostních práv třetí strany.

Příspěvek do soutěže by neměl obsahovat vulgární výrazy, obsah obecně považovaný za urážlivý nebo obsah, který je pornografický nebo který může urážet pocity nebo přesvědčení jiných lidí nebo který porušuje práva třetích osob. Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení nezařadit do Soutěže Příspěvky Účastníka, které porušují výše uvedená pravidla. Příspěvky do Soutěže, které porušují pravidla Facebooku, jsou zveřejněny fiktivními účty nebo lidmi, kteří nejednají svým jménem, nemohou být zařazeny do Soutěže. V případě podezření nebo zjištění nesrovnalostí v průběhu Soutěže vyplývajících ze zneužití ze strany Účastníka, včetně zejména porušení Pravidel Soutěže Účastníkem, má Pořadatel právo Účastníka ze Soutěže nevratně bez předchozího upozornění vyloučit.

 

  1. Průběh soutěže a výběr výherců

Příspěvky do Soutěže v rámci Soutěžního úkolu budou posuzovány zástupci Pořadatele na základě jejich subjektivního názoru (dále jen „Porota“) s přihlédnutím ke kreativitě, kvalitě a originalitě obsahu zveřejněného Účastníky ve soutěžní příspěvek.

Porota vybere ze všech Účastníků tři osoby, které podle názoru poroty zaslaly nejzajímavější příspěvek do Soutěže plnící soutěžní úkol v souladu s Pravidly (dále jen „Výherce“ nebo společně „Výherci“ ).

Výherci budou o své výhře informováni formou příspěvku umístěného na Facebooku na profilu LanoMeble.pl (@lano.cz - https://www.facebook.com/lanocz), který bude zveřejněn do 12. ledna 2024. Výherci budou identifikováni v popisu nebo grafice příspěvku uvedením jména a příjmení na Facebooku. Pořadatel si vyhrazuje právo prodloužit termín vyhlášení výsledků, nejpozději do 16. ledna 2024, a změnit způsob vyhlášení výsledků (např. umístěním příspěvku na Facebooku informujícího o výsledcích soutěže s odkazem na seznam Výherců zveřejněný na webových stránkách Pořadatele), o čemž nemusí Účastníky předem informovat.

Porota zohlední pouze soutěžní příspěvky zaslané Účastníkem v termínu a ve formě uvedené v těchto Pravidlech. V případě porušení Pravidel, anebo důvodného podezření na její porušení či obcházení, o čemž se Pořadatel dozví po vyhlášení Výherce, Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výsledky Soutěže, vyřadit soutěžícího ze Soutěže, případně mu nevydat Výhru a vybrat dalšího Výherce, který podle hodnocení Poroty zaslal další nejzajímavější Příspěvek do Soutěže. Rozhodnutí Pořadatele o takovém opatření je konečné a není povinen své důvody prokazovat.

 

  1. Výhry, oznámení o výhře a jejich předání

Výhru v Soutěži můžete získat pouze jednou. Soutěž obsahuje tři ceny, pro každého Výherce jednu.

Výhrou za 1. místo je 10% slevový kód pro uplatnění při nákupu v internetovém obchodě Pořadatele - https://lanonabytek.cz/, dále jen „Výhra“. Výhru nelze vyměnit za hotovost a lze ji použít pouze jednou. Výhru nelze kombinovat s jinými slevami a platí pouze pro postele od výrobce Lano Nabytek. Výhrou za 2. místo je slevový kód -8%. Výhrou za 3. místo je slevový kód -5 %. Ceny uvedené v §5 odst 2 a 3 Pravidel jsou dále jednotlivě označovány jako „Výhra“ nebo společně jako „Výhry“.

Každý Výherce má nárok na dodatečnou peněžní výhru na úhradu daně z výhry v zákonem stanovené výši, která nebude Výherci vydána. Výherce souhlasí s tím, že částka dodatečné peněžní výhry mu není splatná, ale je určena k úhradě daně splatné z výhry v Soutěži a bude uhrazena na účet příslušného finančního úřadu.

Výherce není oprávněn převést svá práva k Výhře na další osoby bez písemného souhlasu Pořadatele. Výherce se může vzdát ceny, která mu byla udělena, ale nemá nárok na žádný peněžní ekvivalent nebo jinou cenu. Výhru nelze vyměnit/směnit za jinou věc ani za peněžní výhru. Vzdá-li se Výherce své výhry, propadá výhra bez náhrady ve prospěch Pořadatele.

Po vyhlášení výsledků Soutěže výše popsaným způsobem zašle Výherce na firemní profil Pořadatele a na Facebooku (@lano.cz) soukromou zprávu obsahující údaje Výherce k odeslání Výhry, tj. jméno a příjmení, kontaktní telefon, e-mailovou adresu a prohlášení, ve kterém je uvedeno: "Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro marketingové účely." Na splnění této povinnosti má Výherce 7 dnů od vyhlášení výsledků Soutěže. Výherce obdrží Výhru v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v soukromé zprávě uvedené výše. Na uplatnění slevového kódu má Výherce 6 měsíců od data vyhlášení výsledků Soutěže.

 

  1. Osobní údaje

Osobní údaje Účastníků soutěže jsou zpracovávány na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (dále jen: „GDPR“) za účelem: umožnění účasti Účastníka v soutěži,

včetně převzetí ceny Výhercem (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR); vymáhání nebo zajišťování jakýchkoli nároků (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); přímého kontaktu s Výhercem (čl. 6 odst. 1 písm. b).

Správcem osobních údajů Účastníků Soutěže je Pořadatel, tj. Cezary Siwik podnikající pod názvem „LANO MEBLE“ SIWIK CEZARY na adrese Tyble 43C, 98-420 Sokolniki, Polsko (korespondenční adresa Tyble 63a, 98-420 Sokolniki, Polsko), DIČ: PL6190013551, IČO: 100363308, (dále jen: „Správce“). Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je podmínkou účasti soutěžícího v soutěži v případě výhry.

Pro výběr Výherce může Správce zpracovávat tyto osobní údaje Účastníka: jméno a příjmení, přičemž za účelem vydání výher bude Správce zpracovávat osobní údaje Výherce, tj.: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Osobní údaje uvedené v §6 odst. 4 Pravidel, bude zpracovávána výhradně za účelem výběru Výherce, vydání Výhry a po jejím vydání bude neprodleně smazána (s výjimkou místa, kde budou vyhlášeny výsledky Soutěže formou seznamu Výherci – uživatelská jména), s výhradou, že tyto údaje mohou být zpracovávány do uplynutí promlčecí lhůty pro případné nároky.

Správce prohlašuje, že osobní údaje uvedené v §6 odst. 4 Pravidel, nebudou profilovány.

Osobní údaje Účastníka uvedené v §6 odst. 4 Pravidel mohou být poskytnuty v nezbytném rozsahu externím dodavatelům, kteří pro Správce zajišťují služby v oblasti pořádání spotřebitelských nebo obdobných soutěží, marketingu a propagace nebo zasílání zpráv a zásilek. Správce zajišťuje, že s každou z těchto stran byly uzavřeny příslušné smlouvy o zpracování údajů.

Účastníci soutěže mají právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování údajů na základě oprávněného zájmu.

Účastníci soutěže mají právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

  1. Reklamační řád

Stížnosti týkající se záležitostí souvisejících se Soutěží je třeba podávat písemně na korespondenční adresu Pořadatele uvedenou v § 1 odst. 1 Pravidel, v průběhu Soutěže a do 14 dnů od jejího ukončení. Reklamace bude posouzena do 7 dnů ode dne doručení reklamace Pořadateli.

Osoba podávající stížnost obdrží písemnou odpověď na adresu uvedenou ve stížnosti. V dopise obsahujícím reklamaci by mělo být uvedeno jméno a příjmení Účastníka a korespondenční adresa, na kterou bude zaslána odpověď na reklamaci, jinak nebude reklamace prohlížena.

Negativní výsledek reklamačního řízení nevylučuje právo účastníka domáhat se svých nároků soudní cestou. Toto právo platí i v případě, že Účastník nevyužije reklamačního řádu.

 

  1. Závěrečná ustanovení

Pravidla soutěže jsou během Soutěže k dispozici na webových stránkách Pořadatele: https://www.facebook.com/photo?fbid=1042207960187319&set=a.644048760003243

Přístup je také možný v kanceláři pořadatele na adrese uvedené v § 1 odst. 1 Pravidel.

Veškeré informace o Soutěži obsažené v jakýchkoli propagačních a reklamních materiálech mají pouze informativní charakter a rozsah práv Účastníků a Pořadatele se řídí a posuzuje výhradně na základě ustanovení těchto Pravidel. Tato Soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách a nevztahují se na ni pravidla obsažená ve výše uvedeném zákoně a prováděcích předpisech k tomuto zákonu.

Pořadatel si vyhrazuje právo pověřit výkonem jednotlivých organizačních, administrativních a jiných činností v rámci Soutěže subdodavatele Pořadatele. Jakékoli další informace o Soutěži související s jejím provozem může Účastník soutěže získat zasláním e-mailu na adresu office@lanonabytek.cz nebo kontaktováním profilu Pořadatele na Facebooku (@lano.cz). 

Pořadatel si vyhrazuje právo měnit obsah Pravidel a podmínek Soutěže v průběhu jejího trvání, a to zejména v případě změn platných právních ustanovení týkajících se Pravidel. Jakákoliv změna Pravidel bude Účastníkům oznámena zveřejněním příslušných informací spolu s obsahem nových Pravidel https://lanonabytek.cz/cs_CZ/i/Pravidla-souteze-%E2%80%9EVas-sen-o-posteli-LANO/99 na facebookovém profilu Pořadatele (@lano.cz).

nahoru
Subregion neexistuje
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium