LANO | Dětské postele, patrové postele, nízké patrové postele

Zásady ochrany osobních údajů

Všeobecné informace

 

Zásady ochrany osobních údajů byly vypracovány na základě požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), a zejména čl. 13 a 14 GDPR upřesňující informační povinnost Správce údajů, jakož i národní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Osobní údaje (dále jen „Údaje“) jsou jakékoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat na základě údajů, jako je jméno a příjmení, identifikační číslo, lokalizační údaje a další identifikační údaje nebo na základě jednoho či více specifických faktorů určujících fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu fyzické osoby. Osobní údaje zahrnují e-mailovou adresu, telefonní číslo, biometrické informace (např. otisk prstu), lokalizační údaje, IP adresu, informace o zdravotní péči, náboženské vyznání, číslo sociálního pojištění a rodinný stav. Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak jsou Vaše osobní údaje využívány a jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Správcem. Přečtěte si prosím obsah těchto Zásad.

1. Kdo je Správcem Vašich Osobních Údajů?

Správcem osobních údajů je „LANO MEBLE“ Cezary Siwik se sídlem v Tyble 43C, 98-420 Sokolniki, Polsko, IČO: 100363308, DIČ: 619-001-35-51 (dále jen: ,,Správce’’); Správce je možné kontaktovat na adrese "Lano Meble" Siwik Cezary, Tyble 43C, 98-420 Sokolniki nebo na e-mailu: office@lanonabytek.cz

2. Kategorie osobních údajů zpracovávaných Správcem.

Správce zpracovává osobní údaje nezbytné k Vaší identifikaci a ověření Vaší totožnosti, tj. zejména jméno a příjmení, adresa bydliště/doručovací adresa/obchodní adresa/sídlo (pokud se liší od doručovací adresy), e-mailová adresa, telefonní číslo , název společnosti, DIČ (to platí pro zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli). 

3. Provádí Správce automatizované zpracování údajů?

Osobní údaje může Správce zpracovávat automatizovaným způsobem, a to i prostřednictvím profilování, tedy vytvářením personalizovaných nabídek produktů dostupných v sortimentu obchodu LanoNabytek.cz, jejich prezentováním na webových stránkách (např. v rámcích pro doporučení produktů), jakož i jejich zasílání Správcem v marketingových sděleních (v případě dobrovolného souhlasu Zákazníka), které mohou Zákazníka významně ovlivnit tím, že mu umožní nákup produktů za ceny uvedené v nabídce.

4. Účel, rozsah, doba a právní základ zpracování osobních údajů.

Účel, rozsah, doba a právní základ zpracování osobních údajů Správcem souvisí s činnostmi vykonávanými subjektem údajů v Internetovém obchodě. V souvislosti s výše uvedeným může Správce zpracovávat osobní údaje pro následující účely, rozsah, dobu a na právním základě:

 1. uzavření a plnění smlouvy o poskytování Elektronických služeb nebo přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k plnění, ukončení nebo jinému skončení platnosti uzavřené smlouvy. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení, e-mailová adresa, kontaktní telefon, doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, město, země, adresa bydliště/provozovny/sídla (pokud se liší od doručovací adresy) ). V případě Zákazníků, kteří nejsou Spotřebiteli, může Správce dodatečně zpracovávat osobní údaje v podobě názvu společnosti a daňového identifikačního čísla. Tento rozsah se může změnit, zejména při osobním doručení;
 2. plnění zákonné povinnosti Správce v souvislosti s vyřízením objednávky, včetně reklamačního procesu a účetních a daňových povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR). Správce zpracovává údaje poskytnuté v souvislosti s podáním objednávky po dobu nezbytnou k její realizaci, včetně vypořádání uzavřené smlouvy a povinností z ní vyplývajících, včetně účetních a daňových povinností. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení, e-mailová adresa, mobilní telefon, adresa bydliště/podnikatelské činnosti/sídla, daňové identifikační číslo;
 3. zjišťování, vymáhání nebo obhajoba nároků v soudních, správních nebo jiných soudních řízeních, které mohou být vzneseny Správcem nebo proti němu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Osobní údaje jsou uchovávány za účelem prosazování nebo obrany proti případným nárokům po promlčecí dobu stanovenou zákonem. Rozsah zpracovávaných údajů: jméno a příjmení, e-mailová adresa, kontaktní telefon, doručovací adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, město, stát, adresa bydliště/podniku/sídla (pokud se liší od doručovací adresy) )). V případě Zákazníků, kteří nejsou Spotřebiteli, může Správce dodatečně zpracovávat osobní údaje v podobě názvu společnosti a daňového identifikačního čísla;
 4. komunikace v souvislosti s podaným dotazem adresovaným Správci ve formě e-mailu nebo telefonátu (čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR). Osobní údaje poskytnuté v souvislosti s dotazem jsou zpracovávány po dobu trvání oprávněného právního zájmu Správce, který souvisí s vyřízením dotazu adresovaného subjektem údajů, včetně poskytnutí odpovědi. Rozsah zpracovávaných údajů: e-mailová adresa, telefonní číslo a údaje uvedené ve formuláři;
 5. kontakt se Zákazníkem v souvislosti s provedením telefonické objednávky učiněné na žádost subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR). Osobní údaje jsou zpracovávány do ukončení telefonické komunikace se Zákazníkem. Rozsah zpracovávaných údajů: telefonní číslo a údaje poskytnuté při rozhovoru;
 6. marketingové aktivity, přímý marketing, včetně zasílání obchodních informací elektronickými prostředky - pokud byl udělen souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání oprávněného zájmu správce, nejdéle však do podání námitky subjektu údajů nebo po dobu trvání oprávněného zájmu Správce. Rozsah zpracování údajů: jméno a příjmení, e-mailová adresa; 

5. Odkud získáváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje získáváme přímo od subjektu údajů. 

6. S kým můžeme sdílet vaše osobní údaje?

Příjemcem údajů je třeba rozumět fyzickou nebo právnickou osobu, orgán veřejné moci, jednotku nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, bez ohledu na to, zda se jedná o třetí stranu (třetí osobou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, subjekt nebo subjekt jiný než fyzická osoba).subjekt údajů, správce, zpracovatel nebo osoby, které z pověření správce nebo zpracovatele mohou zpracovávat osobní údaje). Orgány veřejné moci, které mohou obdržet osobní údaje jako součást konkrétního dotazu podle práva Unie nebo členského státu, se však nepovažují za příjemce; zpracování těchto údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s pravidly ochrany údajů platnými podle účelů zpracování. Sdílení je předání osobních údajů příjemci údajů, který jediný rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování údajů.

Příjemcem sdílených osobních údajů bude:

 1. Poczta Polska Spółka Akcyjna se sídlem ve Varšavě (00-940) na ul. Rodiny Španělska 8, DIČ: 525-000-73-13, KRS: 0000334972,
 2. dodavatelé objednávek podaných v internetovém obchodě.

7. Komu můžeme vaše osobní údaje svěřit?

Zpracovatelem údajů se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, jednotka nebo jiný subjekt, který jménem Správce zpracovává osobní údaje. V případě svěření údajů získává Zpracovatel osobní údaje na základě smlouvy o pověření uzavřené se Správcem.

Správce využívá/může využívat služeb externích poskytovatelů, zejména např:

 1. subjekty podporující vymáhání pohledávek;
 2. subjekty zajišťující účetní služby pro Správce;
 3. subjekty poskytující právní služby související s činností Správce;
 4. subjekty poskytující IT služby související s činností Správce, včetně hostingových služeb;
 5. dodavatelé nástrojů používaných k analýze provozu webových stránek,
 6. subjekty poskytující služby v oblasti podpory Správce při realizaci marketingových aktivit;
 7. subjekty zpracovávající osobní údaje na žádost Správce.

Takové subjekty však zpracovávají údaje na základě smlouvy se Správcem a pouze v souladu s pokyny Správce.

8. Jsou osobní údaje předávány do třetí země či mezinárodní organizaci?

Správce nepředává osobní údaje do třetí země ani mezinárodní organizaci.

9. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

Subjekt údajů má právo:

 • na přístup k údajům, včetně potvrzení o jejich zpracování, obdržení kopie údajů a informace o jejich zpracování;
 • opravit nesprávné údaje nebo požadovat doplnění neúplných údajů;
 • požadovat okamžité vymazání údajů v případě, že:
 1. údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; 
 2. subjekt údajů odvolal souhlas se zpracováním osobních údajů, který je základem pro zpracování údajů a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování údajů;
 3. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů;
 4. osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně;
 5. osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna zákonná povinnost;
 • žádosti o omezení zpracování údajů v případě, že: 
 1. údaje jsou nesprávné - dokud nebudou zkontrolovány;
 2. zpracování je protiprávní a žadatel je proti jejich odstranění;
 3. Správce již údaje nepotřebuje a žadatel je potřebuje ke zjišťování, uplatňování a obhajobě nároků;
 4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, a to do doby, než bude zjištěno, zda oprávněné důvody na straně správce převažují nad důvody pro námitku;
 • přenášet data, včetně jejich obdržení ve strukturovaném, strojově čitelném formátu nebo vyžádání jejich zaslání jinému správci, jsou-li společně splněny následující podmínky:
 1. zpracování údajů je prováděno na základě smlouvy uzavřené se subjektem údajů nebo na základě souhlasu vyjádřeného touto osobou,
 2. zpracování je prováděno automatizovaným způsobem;
 • podat stížnost dozorovému orgánu, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním osobních údajů, které se ho týkají, dochází k porušení ustanovení GDPR; příslušný dozorový orgán je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

+420 234 665 800

posta@uoou.cz

 • kdykoli odvolat souhlas se zpracováním jeho osobních údajů za předpokladu, že tyto údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu daného subjektem. Odvolání souhlasu nemá vliv na soulad zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním, s platnými právními předpisy;
 • vznést námitku proti zpracování údajů pro účely vyplývající z oprávněných zájmů Správce, zejména přímého marketingu.

Správce vám do jednoho měsíce od obdržení pokynu poskytne informace o úkonech, které v souvislosti s vaší žádostí učinil. Ve složitých případech může být tato lhůta prodloužena o další 2 měsíce od obdržení pokynu. Pro splnění vašeho požadavku jsme oprávněni ověřit vaši totožnost, aby se vaše údaje nedostaly k neoprávněné osobě. Je-li Vaše žádost neoprávněná nebo nepřiměřená, zejména z důvodu její časté povahy, může Správce požadovat přiměřený poplatek za vyřízení žádosti nebo odmítnout jednat v souvislosti s žádostí.

10. Marketingové informace

Máte možnost souhlasit se zasíláním obchodních a marketingových informací elektronickými prostředky. Ze zasílání marketingových informací se můžete kdykoli odhlásit písemnou zprávou na office@lanonabytek.cz nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu Správce. 

11. Používáme soubory cookie?

Správce používá SALESmanago pro marketingové účely a pro Newslettery a dále používá cookies k personalizaci poskytovaného obsahu a pro statistické účely. Administrátor dále používá v rámci marketingových kampaní následující nástroje: Cookies Third Party Google Tag, Google ADS Extended Conversion Tag, Facebook Pixel a Pinterest Pixel.

Logo Lano

nahoru
Subregion neexistuje
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium